найближчий офіс

якщо ні, змініть

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
НАДАННЯ ПОСЛУГ

ФІРМ.ЮА – Рішення для бізнесу в особі директора Чернати Олександра Анатолійовича відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України пропонує замовнику укласти договір надання послуг на умовах, які вказані у відповідному розділі на інтернет-сайті https:\\firm.ua


§ 1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

Договір – правочин у формі договору доручення про надання послуг, укладений між довірителем та повіреним на умовах цієї Публічної оферти у момент акцепту довірителем її умов.

Довіритель – фізична або юридична особа, яка є замовником та споживачем послуги на умовах Договору.

Повірений – юридична особа, яка визначена у § 12 цієї оферти та надає послуги на умовах Договору.

Акцепт – повна й безумовна згода Довірителя зі всіма положеннями Договору на умовах, визначених Публічною офертою.


§ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. За даним Договором Довіритель доручає, а Повірений зобов’язується надати комплекс послуг відповідно замовлення Довірителя. Довіритель зобов’язується своєчасно їх оплатити відповідно до умов цього Договору.

2. Вихідні дані, особливості та деталі замовлення визначаються у електронному листуванні сторін та відповідних заявках.


§ 3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

1. Підставою укладання Договору є звернення Довірителя до Повіреного щодо замовлення послуг.

2. Після проведення первинних перемовин між сторонами Повірений направляє Довірителю наступні документи: комерційну пропозицію або меморандум (лист з переліком послуг, строками надання та їх вартістю), а також  пам’ятку про послугу та/або заявку на послугу.

3. Відповідно Довіритель, який акцептував Договір шляхом направлення Повіреному заповненої Заявки та профінансував доручення, є ознайомленим з умовами Договору та таким, що погоджується з усіма умовами надання, переліком послуг, які будуть надаватися, строками надання послуг, вартістю основних та додаткових послуг, супровідними витратами на користь третіх осіб, без яких неможливо виконати доручення.

4. Вчинення Довірителем хоча б однієї із дій, направлених на укладання Договору (відповідь про прийняття умов, направлення Заявки електронним листом, оплата послуг, видача довіреності на ім’я працівників Повіреного), свідчить про акцепт Довірителем Договору відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному обома Сторонами.


§ 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

1. Повірений приступає до надання послуги з моменту, коли отримає від Довірителя:

1.1. згоду на запропонований комплекс послуг;

1.2. заявку, що містить опис вихідних даних, якщо без такої неможливо виконати доручення;

1.3. відомості та документи, відповідно запитів Повіреного;

1.4. оплату замовлених послуг та супровідних витрат на користь третіх осіб, без яких неможливо виконати доручення;

1.5. довіреності та/або ключів електронного цифрового підпису, якщо без таких/такої неможливо виконати доручення.

2. На вимогу Повіреного, яка спрямована на виконання доручення, Довіритель повинен надати відповідно до запиту нотаріальні копії, фотокопії або скановані копії документів, перелік яких залежить від обраного ним виду послуг. Документи, які надаються/надсилаються Повіреному для надання послуг за Договором, не повинні бути простроченими або підробленими, а відомості не повинні містити недостовірну інформацію. Документи мають бути належної якості, розбірливими, придатними для прочитання та обробки.

3.  На вимогу Повіреного, яка спрямована на виконання доручення, Довіритель повинен забезпечити явку відповідних осіб до нотаріуса або державного органу. Цей пункт не поширюється на працівників Повіреного.

4. Строк надання послуг призупиняється на період до надання Довірителем Повіреному усіх необхідних відомостей, документів, забезпечення фінансування виконання доручення або явок осіб.

5. При замовленні комплексу послуг Довіритель може фінансувати їх поетапно.

Якщо надання послуги неможливе до отримання результату попередньої, то Повірений виконує їх поетапно. При цьому строк надання залежної послуги починає спливати після отримання результату послуги, що впливає.

6. По завершенню надання послуг Повірений повідомляє Довірителя про факт надання послуг засобами телефонного зв’язку чи електронного зв’язку та організовує передачу результату.


§ 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

1. Довіритель має право на:

1.1. повне і своєчасне отримання замовлених послуг належної якості;

1.2. отримання від Повіреного документів та відомостей про надані послуги;

1.3. отримання додаткових послуг Повіреного;

1.4. отримувати інформацію від Повіреного про порядок виконання доручення.

2. Довіритель зобов’язується:

2.1. здійснювати своєчасне фінансування Договору у розмірі та в строки, встановлені Договором;

2.2. надавати Повіреному відомості та документи, що необхідні для надання послуг;

2.3. видавати довіреність на працівників Повіреного;

2.4. своєчасно повідомляти Повіреного про зміну реквізитів, які були зазначені Довірителем у Заявці;

2.5. оперативно розглядати, перевіряти та повертати Повіреному проекти документів;

2.6. при підписанні всіх документів перевіряти в реєстраційних картках, протоколах, рішеннях, статутах,  заявах, інших документах підготовлених Повіреним, достовірність та коректність даних документів, що посвідчують особу, ідентифікаційного податкового номера, повного та скороченого найменування юридичних осіб, які реєструються.


§ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

1. Повірений має право:

1.1. вносити зміни та доповнення до умов Договору та додатків до нього. Повідомлення про такі зміни та доповнення публікуються на офіційному веб-сайті Повіреного не менш, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до їх введення в дію;

1.2. самостійно визначати вартість послуг. При цьому перегляд вартості замовлених та оплачених послуг не вчиняється;

1.3. скорочувати перелік або припиняти надання послуг Довірителю, якщо останній порушує умови цього Договору, в тому числі щодо несвоєчасності фінансування доручення;

1.4. зберігати та обробляти персональну інформацію, яку він отримує у процесі надання послуг;

1.5. періодично інформувати Довірителя про хід виконання замовлення.

2. Повірений зобов’язаний:

2.1. інформувати Довірителя про результати надання послуг;

2.2. передавати проекти документів Довірителю для ознайомлення та узгодження редакції;

2.3. завчасно (не менш, ніж за 12 годин) повідомляти Довірителя про необхідність явки до місця надання послуг або до вказаних інстанцій;

2.4. надавати послуги в строки та в обсязі, передбаченими Договором;

2.5. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається Довірителем, а також інформації про Довірителя та отримані ним послуги.


§ 7. ФІНАНСУВАННЯ ДОГОВОРУ

1. Для виконання Повіреним обов’язків, обумовлених даним Договором, Довіритель забезпечує фінансування доручення у розмірі замовлених послуг та супровідних витрат на користь третіх осіб, без яких неможливо виконати доручення.

2. Фінансування здійснюється у вигляді повної передоплати за надання послуг. При замовленні комплексу послуг Довіритель може забезпечувати фінансування поетапно.

3. Послуги третіх осіб та інші додаткові послуги, що не обумовлені цим Договором та без яких неможливо виконати умови цього Договору, фінансуються Довірителем окремо згідно запиту Повіреного.

За бажанням Довірителя супровідні витрати здійснюються ним безпосередньо на користь третіх осіб.

4. Затримка фінансування Довірителем є підставою для призупинення виконання доручення Повіреним. Строк надання послуг автоматично продовжується на період затримки фінансування.

5. Кошти, які залишилися після виконання Повіреним зобов’язань за Договором, є винагородою Повіреного.

6. Якщо Повірений виконує доручення Довірителю на спеціальних умовах, а Довіритель у подальшому відмовляється на будь-якій стадії від виконання таких умов, то Довіритель зобов’язується здійснити дофінансування до вартості надання такої послуги на базових умовах, яка затверджена Повіреним на момент прийняття цього Договору.

7. Якщо надання спеціальних умов обумовлене укладанням окремого договору надання послуг систематичного характеру, то спеціальна умова є виконаною, якщо такий окремий Договір діє не менше 12 місяців.


§ 8. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. З ініціативи Довірителя надання послуг може призупинятись, якщо:

1.1. необхідно надати Повіреному документи, строк отримання яких понад 4 години, – до моменту передачі документів Повіреному;

1.2. Довіритель не може фактично з’явитися до вказаних інстанцій, – до моменту фактичної можливості з’явитися до вказаних інстанцій;

1.3. Довіритель потрапив під дію непереборної сили, – до моменту припинення дії непереборної сили.

2. З ініціативи Повіреного Договір може бути призупинений, якщо:

2.1. Довіритель не забезпечив виконання доручення  коштами у повній мірі, – до забезпечення у повній мірі коштами виконання доручення;

2.2. не надані необхідні відомості або документи, – до моменту надання відомостей або документів;

2.3. тимчасового припинення роботи інстанцій, в яких здійснюється представництво, – до моменту відновлення роботи інстанцій;

2.4. Повірений потрапив під дію непереборної сили, – до моменту припинення дії непереборної сили.

3. Сторона-ініціатор повідомляє іншу Сторону шляхом інформування на електронну пошту про обставини, що призвели до призупинення надання послуг. Після подолання таких обставин надання послуг продовжується.


§ 9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

1. Довіритель гарантує Повіреному:

1.1. достовірність наданих документів та відомостей;

1.2. відсутність мети зайняття протиправною діяльністю через суб’єкта підприємницької діяльності, якщо такий реєструється за даним Договором;

1.3. добросовісне та оперативне виконання зобов’язань за Договором, ухилення від вчинення перешкод Повіреному;

1.4. збереження конфіденційності умов Договору.

2. Повірений гарантує Довірителю:

2.1. добросовісне та вчасне виконання взятих обов’язків за Договором;

2.2. не використання на шкоду документів та печатки Довірителя;

2.3. передати всю наявну документацію за даним Договором Довірителю;

2.4. збереження конфіденційності умов Договору.


§ 10. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

1. Строк дії Договору починається з моменту прийняття публічної оферти та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

2. Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін.

3. З ініціативи будь-якої Сторони Договір може бути розірваний, якщо:

3.1. інша Сторона протягом 3 (трьох) місяців не виконує взяті на себе зобов’язання за даним Договором;

3.2. є інші підстави, передбачені чинним законодавством.

4. У випадку розірвання Договору з ініціативи однієї із Сторін ініціатор повинен повідомити іншу Сторону за Договором за 5 (п’ять) календарних днів.

5. У випадку розірвання Договору з ініціативи Довірителя Повірений передає Довірителю всі документи, отримані для виконання та у процесі виконання доручення.

6. При достроковому розірванні договору Довірителем Повірений утримує кошти за фактично наданий обсяг послуг, а залишок повертається Довірителю.

При достроковому розірванні договору Повіреним у порядку п. 3.1 цього параграфу, Повірений утримує усі кошти як за фактично наданий обсяг послуг, так і за неотриманий прибуток.


§ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Повірений та Довіритель несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

2. Повірений не несе відповідальності за якість та строки наданих послуг, якщо Довіритель надав Повіреному неправдиву інформацію, або не повідомив деякі факти, або не надав документи, які мають істотне значення щодо визначення обставин справи або ситуації, що вимагала вирішення.

3. Повірений не несе відповідальності за якість та строки наданих послуг, якщо вони виникли внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків державними реєстраторами, нотаріусами, працівниками державної податкової служби, та іншими службовцями на яких покладено обов’язки з вчинення відповідних дій.

При цьому Повірений вживає усіх можливих заходів для оперативного виправлення ситуації, надає достовірну інформацію Довірителю, рекомендує можливі заходи впливу для виправлення помилок чи подолання перешкод.

4. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; пандемія, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе ризики наслідків форс-мажорних обставин.


§ 12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Усі суперечки по Договору між Повіреним і Довірителем вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — згідно чинного законодавства України.


§ 13. РЕКВІЗИТИ ПОВІРЕНОГО

Київ та областьТОВ «ФІРМ.ЮА – Рішення для бізнесу. Київ», код ЄДРПОУ 42400251
вул. Глібова, 7, м. Київ, 01135
Рахунок UA753808050000000026004611716
  
Дніпро та областьТОВ «ФІРМ.ЮА – Рішення для бізнесу. Дніпро», код ЄДРПОУ 41389489
вул. Воскресенська, 10, оф. 209, м. Дніпро, 49000
Рахунок UA883808050000000026009614354
  
Одеса та областьТОВ «ФІРМ.ЮА – Рішення для бізнесу. Одеса», код ЄДРПОУ 41427178
Грецька площа, 1, оф. 311, м. Одеса, 65026
Рахунок UA963808050000000026003614372
  
Харків та областьТОВ «ФІРМ.ЮА – Рішення для бізнесу. Харків», код ЄДРПОУ 40887652
вул. Сумська, 70, галерея АВЕК, 2 поверх, м. Харків, 61002
Рахунок UA183808050000000026003545742

§ 14. КОНТАКТНІ ДАНІ

Телефони:+ 380 93 5153737
+ 380 96 5153737
+ 380 99 5153737
  
Viber:+ 380 67 2235454
  
Е-мейл:sales@firm.ua
[contact-form-7 404 "Not Found"]

  Пропозиция дня

  Отримай 50% кешбек

  за свое хорошее поведение


   ЗАЯВКА НА ПІДБІР ПРОЕКТУ

   Заявник

   ПРОПОЗИЦІЯ

   Проєкт

    ЗАЯВКА НА ФІНАНСУВАННЯ

    ЗАЯВНИК

    ПОПИТ

    Проект