найближчий офіс

якщо ні, змініть

Планування діяльності підприємства

Дебати на тему необхідності планування роботи підприємств в умовах ринкової економіки давно канули в лету. Планування – це періодично повторювана управлінська функція, що дозволяє в процесі її здійснення оцінити і зрозуміти фактичний стан підприємства, а також окреслити мету діяльності на певний період. Ця функція життєзабезпечуюча для підприємства і є невід’ємною при будь-якій економічній системі.

Успішний розвиток бізнесу можливий лише за наявності дієвого плану як короткострокового (річного), так і стратегічного (3-5 років).

Розглянемо деякі аспекти річного планування. Перше, про що слід пам’ятати, що план – не догма, а лише керівництво до дії. Тому до нього і висуваються такі основні вимоги:
достатня деталізація, що дозволяє без зайвих зусиль визначити майбутні завдання, порядок та строки їх досягнення, очікуваний ефект (результат);
гнучкість, що забезпечує можливість оперативного реагування на зміни ринку, вигідного використання нових можливостей.

Формулюючи положення плану дій у поточному році нас природно буде цікавити планована прибутковість нашої справи. Саме цифровий вираз є кращим способом визначення кінцевої мети.

Від чого ж залежить прибуток?

У першу чергу від попиту на товар або послуги на ринку, від різниці між собівартістю і продажною вартістю одиниці товару, від обсягу виробленого і реалізованого нами товару, від його конкурентноздатності.

Це основні параметри. На прибуток можуть впливати й інші фактори, наприклад, не прогнозоване поява на ринку більш якісного товару, ризикові ситуації (зміна політичного режиму, природні катаклізми) та інше.

Складання річного плану розвитку підприємства краще всього починати з аналізу результативності в попередній рік. Необхідно оцінити отримані результати попереднього року, порівняти їх з раніше поставленим завданнями, зрозуміти причини які сприяли і перешкоджали їх досягненню. Важливо провести якісний аналіз успішності бізнесу в попередній період. Ця робота може бути систематизована в 5-ти основних документах. Вони, в принципі, і складають модель бізнесу.

1. Баланс підприємства, відображає зміни в основному і оборотному капіталі, наявність грошових коштів на рахунках, у касі, вартість матеріальних активів (приміщення, устаткування та інше), розміри акціонерного капіталу та інших джерел формування коштів. Тобто баланс дає загальну фінансову оцінку капіталу, існуючого в наявності на кінець звітного року.

2. Звіт про прибутки і збитки (або про фінансові результати) показує наскільки ефективно (прибутково чи збитково) працює господарська система підприємства.

3. Звіт про рух грошових коштів (потік готівки) Це дуже важливий аналіз, більш того в спрощеній схемі він може замінити всі звіти одним. Показує, наскільки добре підприємство керує грошовими коштами (маються на увазі і рахунки в банках, і в касі підприємства), для того щоб забезпечувати ліквідність.

4. Аналіз беззбитковості дозволяє показати обсяг доходу від реалізації, який необхідний для покриття витрат, пов’язаних з діяльністю підприємства.

Для визначення цього показника знаходимо суму постійних і змінних витрат.

Постійні витрати повинні бути оплачені навіть тоді, коли підприємство збиткове. Сюди входить оплата оренди приміщень, зарплата окремим категоріям обслуговуючого персоналу, оплата електрики, транспорту та інше.

Змінні витрати припускають оплату сировини, витрати на реалізацію продукції, оплату працівникам, які виробляють та реалізують товар, тобто ті, що безпосередньо пов’язані з обсягом реалізованого товару.

5. Аналіз відхилень від планової кошторису зіставляє результати щомісячних змін діяльності підприємства в порівнянні з планом. Дає можливість стримати зростання витрат і збільшити прибуток.

В принципі, при аналізі роботи підприємства за цими параметрами, закладається основа для планування на майбутній рік – визначається відправна точка, тенденція розвитку, аналіз можливостей та необхідностей , формується бачення кінцевого результату.

План дій являє собою виклад у хронологічній послідовності завдань, що ведуть до досягнення основної мети.

Проміжні завдання, так само як і основна мета, висловлюють окремі конкретні результати діяльності підприємства, а тому вони повинні задовольняти таким вимогам:
конкретність (дотримання необхідної точності змісту, обсягу, часу);
вимірність (можливість кількісно виміряти досягнення мети);
досяжність (реальність, відсутність параметрів, які виходять за рамки можливостей підприємства);
узгодженість (всі цілі розглядаються у взаємозв’язку).

Наприклад, ми ставимо за мету підвищення обсягу виробництва випускаємого нами продукту. Це можливо шляхом збільшення зайнятих працівників при збереженні тієї ж собівартості, що, в принципі, не підвищить рентабельності підприємства. Можливе придбання нового технологічного обладнання, яке в майбутньому зменшить собівартість у кілька разів, однак, на даному етапі необхідна кредитна підтримка.

Звідси проміжні завдання:
встановлення контактів з постачальниками обладнання;
оформлення кредиту;
установка нового обладнання, навчання персоналу.

Ще один приклад. Ми бачимо, що товар, що випускається нашими конкурентами, поступає в якісних характеристиках, але користується великим попитом.

Означає, ми недостатньо серйозно працюємо зі споживачем.

Ставляться завдання:
активізувати рекламну компанію продукції (інформація, дизайн та інше);
переглянути цінову політику.

Наведені вище приклади відносяться до, так званого, прямого впливу на середовище, аналіз і прогнозування якого вкрай необхідний при плануванні. Основні параметри такого впливу:
взаємодія із споживачем (цінова політика, реклама і просування товару, реагування на зміну попиту);
встановлення партнерських взаємовигідних відносин з постачальниками;
облік наявності конкуренції на ринку.

Плануючи роботу на рік, підприємець спирається на вже описані вище п’ять параметрів моделі бізнесу.

Для зручності рекомендуються такі розділи в річному плані, що забезпечують взаємозв’язок всіх напрямків розвитку:

Розділ 1. Оцінка ринку і страхування:
прогноз обсягу реалізації продукції, розрахунки розмірів ризику інвестиційного проекту, витрати на його страхування.

Розділ 2. Фінансовий план:
план доходів і витрат, складений на основі кошторису продажу і собівартості продукції;
прогнозний баланс активів і пасивів підприємства;
розрахунки точки беззбитковості.

Розділ 3. Стратегія фінансування:
розрахунок обсягів фінансування власними і позиковими коштами;
розрахунок фінансування інструментами ринку цінних паперів;
структура позикового капіталу;
графіки погашення кредитів.

Розділ 4. Розрахунок ефективності проекту, а також інвестиційний ризик:
прогноз обсягів виручки, ліквідності та рентабельності;
опис впливу нестабільності ринкової ситуації, економічного законодавства;
ризиком несприятливих соціально-політичних змін;
невизначеністю природно-кліматичних умов і іншим.

Підсумовуючи вище викладене, скажімо, що часто сам процес планування грає більш важливу роль, ніж підготовлений план. Однак не варто нехтувати складанням такого документа як план дій. Бо якщо ви не будете керувати діяльністю підприємства, воно почне керувати вами з вельми непередбачуваними наслідками.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

  Пропозиция дня

  Отримай 50% кешбек

  за свое хорошее поведение


   ЗАЯВКА НА ПІДБІР ПРОЕКТУ

   Заявник

   ПРОПОЗИЦІЯ

   Проєкт

    ЗАЯВКА НА ФІНАНСУВАННЯ

    ЗАЯВНИК

    ПОПИТ

    Проект